SOFR Roosendaal

Dit is SOFR

 

Stichting Ondernemersfonds Roosendaal hecht grote waarde aan het borgen en bevorderen van de economische vitaliteit en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld.

 

Ons doel

Stichting Ondernemersfonds Roosendaal is helder over de doelen die zij nastreeft en hanteert een transparante werkwijze om deze doelen te realiseren.

  • Het zorgdragen voor een goed beheer van de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf te Roosendaal, het beheer en de aanwending van daarvoor bestemde subsidiegelden en andere inkomsten, een en ander ter bestendiging en bevordering van de economische vitaliteit en een aantrekkelijk ondernemersklimaat op voornoemde bedrijventerreinen;
  • Het handhaven, casu quo verbeteren van de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf als lokale, maar ook regionaal en internationaal verzorgende bedrijventerreinen;
  • Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten die het collectief belang van de Ondernemingenvereniging Majoppeveld en de Ondernemersvereniging Borchwerf en de belangen van hun leden dienen;
  • Het beheer en het besteden van gelden in een zogenaamd “ondernemingsfonds” die de ondernemers gevestigd op Majoppeveld en/of Borchwerf hebben bijeengebracht en welke gelden bestemd zijn om de kwaliteit, leefbaarheid, veiligheid of ander aspect waarvan een positieve impuls uitgaat te vergroten.

Onze werkwijze

De Stichting heeft met de gemeente Roosendaal een uitvoeringsovereenkomst gesloten waarin de wederzijdse afspraken en te leveren prestaties zijn vastgelegd.

De ondernemers op beide bedrijventerreinen stellen jaarlijks voor hun bedrijventerrein een activiteitenplan op van de te verrichten werkzaamheden met een bijbehorende begroting en leggen dit voor aan de Stichting.

De Stichting en de gemeente maken vervolgens jaarlijks afspraken over de werkzaamheden die opgenomen zijn in de activiteitenplannen en stellen vast welke activiteiten de Stichting tegen vergoeding voor de gemeente gaat verrichten.

De Stichting besteedt in de activiteitenplannen en begrotingen nadrukkelijk aandacht aan de verschillende belangen van grote en kleine ondernemers en de georganiseerde en niet-georganiseerde ondernemers en instellingen in de betreffende reclamebelastinggebieden in Roosendaal.

De financiële middelen die door de Stichting als ondernemersfonds worden beheerd en besteed worden gelabeld. Zodanig dat de gelden die worden bijeengebracht door de ondernemers gevestigd op Majoppeveld en welke gelden bestemd zijn voor Majoppeveld worden onderscheiden van de gelden die worden bijeengebracht door de ondernemers gevestigd op Borchwerf, welke gelden bestemd zijn voor Borchwerf. Uitgaven die worden gedaan uit het ondernemingsfonds en naar het oordeel van het bestuur een collectief belang dienen van de ondernemers gevestigd op Majoppeveld én Borchwerf, worden naar rato van draagkracht verdeeld .

Vanzelfsprekend doet de Stichting regelmatig verslag over de verrichtte activiteiten en over de besteding van de beschikbare middelen.