OVM Roosendaal

Dit is OVM

 

OVM werkt continu aan de verbetering van de omstandigheden voor en van de onderlinge contacten tussen de ondernemingen op Majoppeveld.

 

Ons doel

De doelstelling van onze vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke specifiek-terreingebonden belangen van de binnen haar werkgebied gevestigde ondernemingen in het algemeen en van de bij haar aangesloten leden in het bijzonder.

Werkwijze

Als bestuur van onze actieve ondernemersvereniging hebben we X keer per jaar een bestuursvergadering en organiseren we voor onze leden eenmaal per jaar een bedrijfsbezoek, gecombineerd met onze Algemene Ledenvergadering. Door het jaar heen informeren we onze leden over onze activiteiten en de voortgang daarvan via het RIB-Magazine dat we samen met Stichting Ondernemersfonds en Ondernemersvereniging Borchwerf uitgeven. Dit magazine wordt tweemaal per jaar toegezonden. Naast de communicatie en contacten die we met onze eigen ondernemers onderhouden, participeren we ook in overkoepelende overleggen en samenwerkingsverbanden met o.a. Gemeente Roosendaal en andere ondernemersverenigingen om het gehele bedrijfsleven in Roosendaal zo vitaal mogelijk te houden. Ook in de toekomst.

Als ondernemersvereniging dragen we ook zorg voor het parkmanagement. Daartoe is Pieter Wierckx als parkmanager aangesteld. Hij heeft directe bemoeienis en coördineert diverse uiteenlopende activiteiten en is de vraagbaak en het contactpunt voor nieuwe en reeds gevestigde ondernemers op Majoppeveld, voor de gemeente en voor de uitvoerders van bepaalde activiteiten.

Om de betrokkenheid en inbreng van de ondernemers van Majoppeveld te stimuleren en het behartigen van hun belangen zo goed mogelijk te waarborgen, worden zij ieder jaar uitgenodigd hun wensen kenbaar te maken. Wensen gericht op de activiteiten en werkzaamheden die zij het komende jaar graag in het activiteitenplan willen terugzien, passend binnen de thema’s en prioriteiten die voor de langere termijn geformuleerd zijn. Zo was dat voor 2016-2017 de fase ‘Schoon’ en voor 2017-2018 de fase ‘Veilig’. De komende jaren blijven we Schoon en Veilig de juiste aandacht geven door verbeteringen door te voeren en in te spelen op de veranderende wensen en mogelijkheden. Vanaf 2018/2019 wordt het accent verplaatst naar Heel waarbij we Heel in een breder perspectief willen plaatsen met een focus op de (nabije) toekomst van Majoppeveld; een Toekomstbestendig  Majoppeveld. Dit zal een ambitieus meer jaren programma worden waarbij we bij voorkeur gezamenlijk willen optrekken met de gemeente Roosendaal en andere bedrijventerreinen. 

De activiteiten die vanuit het activiteitenplan uitgevoerd worden, worden gerealiseerd door gelden die beschikbaar gesteld zijn door Stichting Ondernemersfonds Roosendaal. Samen met Ondernemersvereniging Borchwerf maken we hiervan gebruik. Ook vindt er kruisbestuiving plaats tussen deze 2 bedrijventerreinen middels een gezamenlijk Parkmanagement loket dat gevestigd is aan de Leemstraat, tegenover de Sligro. In een aantal gevallen trekken we gelijk op en soms varen we een eigen koers omdat er een specifieke aanpak gewenst is.